گپ فیلم - خانه سیاسی وتجاری سینما تافته ای جدابافته نیست!

خانه سیاسی وتجاری سینما تافته ای جدابافته نیست!

خانه سیاسی وتجاری سینما تافته ای جدابافته نیست!

به گزارش سینماپرس، جبارآذین تشکلی به نام خانه سینما که ازآغاز تاسیس تاکنون، دوران ها و بحران ها وکشمکش ها وفرازوفرودهای فراوان به خوددیده، هرگزتشکلی مستقل وبرخاسته از نیازها وخواسته های سینما واهالی سینما نبوده است. خانه یادشده هم مانند دیگر زیرمجموعه های معاونت سابق سینمایی و سازمان اشتباهی سینمایی کنونی، تشکلی دستوری، اداری وتحمیلی ازبالا بوده وباحمایت های مالی و اعمال سلیقه وسیاستهای عوامل مذکور ودرسالیان اخیربه دلیل حضور و نفودباندمافیا وعوامل پولشویان وسوداگران وهمسویی آنها، به خانه سیاسی وتجاری تبدیل واداره ومدیریت شده است. گرچه برخی درگیری های سیاسی و صنفی درمقطعی آن را دچار انواع تلاطم ها و بحران ها و انشعاب هاکرد، ولی خانه سینما به رغم حضور و فعالیت سینماگران خوشنام و دگراندیش، همچنان ازتوابع و زیرمجموعه های سازمان اشتباهی سینمایی وزارت محتاج ارشاد است!

 

 

منبع: سینما پرس

 

 

ارسال دیدگاه