12213
قتل یکی از روسای NSA به عنوان پاپوش به گردن یک مامور جوان NSA می‌افتد. به زودی وی درمی‌یابد ماموریتی تاریک‌تر از آنچه می‌پنداشته، برعهده‌اش است که در ...
عضویت و تماشا
تریلر