19070
مرد جوان و فقیری که کم شنوا نیز هست، بعد از اینکه همراه برادرش به ارتشی ملحق می‌شود که قصد براندازی حاکم جباری را دارد که 30 سال است بر روستای آنها ...
عضویت و تماشا
تریلر