15160
یک مرد نیمه‌خون‌آشام نیمه‌انسان به عنوان محافظ نژاد فانی در‌می‌آید و در این راه شروع به کشتن خون‌آشامان شیطانی می‌کند تا هم از نابودی نژاد انسان ...
عضویت و تماشا
تریلر