6010
پس از بیدار شدن از یک کمای چهار ساله، آدمکش حرفه‌ای سابق تصمیم میگیرد به دنبال انتقام و خون‌خواهی از گروه آدمکشانی که به او خیانت کردند برود...
عضویت و تماشا
تریلر