13902
مامور سابق فرانک مارتین در آخرین ماموریت محوله با والنتینا، دختر یکی ازمقامات رسمی اوکراین برخورد میکند. در حالیکه پدروالنتینا باید ببه دنبال راهی ...
عضویت و تماشا
تریلر