14709
در سال 1942 ایپ من تصمیم میگیرد که به هنگ کنگ مهاجرت کند تا بتواند هنر رزمی وینگ چون را  تبلیغ کرده و آموزش آن را گسترش دهد...
عضویت و تماشا
تریلر