4790
دکتر فردی از اربابان زمان است که از جایی در فضا به نام سیاره گالیفری از طریق تادریس (زمان و ابعاد نسبی در فضا) برای انجام ماموریتی سری به زمین آمده ...