1961
جونگ سوئنگ یک مامور مخفی کره شمالی است که یک معامله غیرقانونی اسلحه در برلین را دچار وقفه می‌کند.  یک مامور بدنام کره شمالی شروع به امتحان میزان ...