10668
جونگ سوئنگ یک مامور مخفی کره شمالی است که یک معامله غیرقانونی اسلحه در برلین را دچار وقفه می‌کند.  یک مامور بدنام کره شمالی شروع به امتحان میزان ...
عضویت و تماشا
تریلر