32844
یک شرکت مشاور در زمینه مدیریت ریسک، باید تصمیم بگیرد که آیا به زندگی یک موجود مصنوعی شبیه انسان خاتمه دهند یا خیر...
عضویت و تماشا
تریلر