47497
مامور مخفی کیت، که توسط سندیکا زندانی شده است، به طریقی با نگهبان خود پیوند دوستی می‌ریزد. در همین راستا اون یک شبکه قاچاق اعصای بدن انسان را کشف ...
عضویت و تماشا
تریلر