12920
سریال کلاس مرگبار ماجراهای آموزشگاهی خصوصی به نام کینگز دامینیون را روایت می‌کند. دانش‌آموزان این کلاس در حقیقیت فرزندان جنایتکاران هستند و قراراست در...