1674
در سال 1912 در سونورا مکزیک، یاکوی جو که یک فرد انقلابی و بومی مکزیک بود، تصمیم میگیرد برای اینکه بتواند تعدادی اسلحه خریداری کرده و در اختیارمردم ...
عضویت و تماشا
تریلر