696
کمیسر پلیس، استلیناس براویتز که سابقه موفقی در اداره پلیس دارد، به عنوان پلیس مخفی،  تحت نام آنتونیو سروتی خودش را به عنوان یک گنگستر جا میزند تا بدین...
عضویت و تماشا
تریلر