3400
لی که یک استاد هنرهای رزمی است طی یک ماموریت با یک باند بزرگ مواد مخدر روبرو شده و به طور اتفاقی متوجه می‌شود که این باند مسئول مرگ خواهر خودش نیز هست...
عضویت و تماشا
تریلر