6618
مالکوم برایت که بعنوان یکی از بهترین روانشناسان جنایی شناخته می‌شود و دارای هوشی پیچیده و سرشار است، به کمک پلیس نیویورک می‌آید تا در حل مسائل جنایی ...