6445
ده سال پس از اینکه یک بیماری واگیردار، نیمی از جمعیت جهان را از بین برده است، یک پدر و پسر سفری را در خارج از شهر و اجتماع در کنار یکدیگر آغاز می‌کنند...
عضویت و تماشا
تریلر