6229
کنراد هاوکینز یکی از بهترین پزشکان بیمارستان چیستین پارک مموریال است که در کنار گروه دیگری از پزشکان، روزانه با چالشهای کاری و شخصی متفاوتی درگیر ...