39431
در دهه 70 میلادی، یک فرد، شورشی سخت و سهمگین را علیه ظلم بنا نهاد. او تبدیل به سمبلی از امید برای افراد ستمدیده و رنجور، در برابر ظلم وحشیانه شد.
عضویت و تماشا
تریلر