11870
روستایی در قلب هند، یک افسر پلیس درستکار، نهضتی را برای مقابله با جرم و جنایات خشونت آمیز علیه قبایل و تبعیض‌ نژادی به راه می اندازد.
عضویت و تماشا
تریلر