44911
جسی پینکمن پس از فرار جک و باندش ، از پلیس فرار می کند و سعی می کند با آشفتگی درونی خودش هم کنار بیاید...
عضویت و تماشا
تریلر