1050
روزهای زندگی دایان، به کمک کردن به دیگران می‌گذرد. در کنار کمک و همراهی به دیگران، او سعی دارد تا ارتباطش را با پسر معتادش به نحو احسن حفظ کند. با این...
عضویت و تماشا
تریلر