8201
این سریال که پیمان معادی درآن ایفای نقش می‌کند پیرامون قتلی مشکوک و مردی است که متهم به انجام این قتل می‌شود. مرد از وقوع حادثه چیزی به یاد نمی آورد. ...