25313
وقتی ملکه السا که به تازگی تاج‌گذاری کرده است، به طور اتفاقی از قدرت خودش برای تبدیل همه چیز به یخ استفاده میکند، خواهرش آنا به همراه یک مرد کوهستان،...
عضویت و تماشا
تریلر