10300
حکایت داستان فوق‌العاده هریت تابمن، برده ای که از چنگال بردگی فرار کرده و تبدیل به یک قهرمان شجاع در آمریکا شد. نبوغ و سرسختی او جان صدها برده دیگر را...