9487
گرتچن کارلسون، با دادخواستی علیه راجر آیلز، رئیس شبکه فاکس نیوز، مبنی بر آزار و اذیت در محل کار، شرایط صحبت کردن و شکایت را برای زنان دیگری که شرایطی ...