6990
در روزهای اولیه و تاریک رستاخیز زامبی‌ها، تعدادی غریبه یکدیگر را یافته و با هم متحد میشوند تا قدرت و نیروی لازم را برای فرار از دست زامبی‌ها و نجات ...