6772
قصه از آنجا آغاز می‌شود که پیرمردی 78 ساله که زندگی دلنشینی با همسر مرحومش داشته، به کمک دوست کوچکش به همراه تمام خاطراتش به پرواز در می آید...