1208
فردی به‌نام "مایک سالیوان" برای یکی از سران مافیای امریکا به‌نام «جان رونی» آدم می‌کشد. او رونی را بعنوان یک پدر نمونه، الگوی خود قرار داده است. با ...