1605
"راپر" مسئول مشاوره با گروگان‌گیرها است که با یک سارق بانک روبرو می‌شود و موفق می‌شود که او را به زندان بیندازد. مدتی بعد از زندان می‌گریزد و به دنبال...