2922
کارآگاه «میچ پرستون»، پلیسی است که به هیچ چیز جز شغلش اهمیت نمی‌دهد. بعد از رخ دادن اتفاقاتی غیر منتظره، او مجبور می‌شود به همراه یک افسر پلیس که ...