4308
فیلم در ارتباط با مردم یک دهکده‌ای است که برای رهایی از شر راهزنانی که هر بار آن را طعمه خود میکنند ،اقدام به استخدام چند سامورایی می‌کنند اما وقتی که...
عضویت و تماشا
تریلر