3130
شخصیت اول داستان "ری" با کمک "لوک اسکولاکر" توانایی های خود را کشف کرده و توسعه می دهد و با گذر برای اولین نبرد خود آماده میشود اما ...
عضویت و تماشا
تریلر