7152
"ماسورور " شمشیربازی کور برای ماموریت به شهری میرود. در حالی که از یک خانواده کشاورز محافطت میکند، با دو زن ملاقات می کند که این دو ....