15202
سزار و میمونهایش مجبور به یک درگیری مرگبار با ارتشی از انسان‌ها می‌شوند که توسط سرهنگ ظالمی از آنان رهبری می‌شود و بعد از این که میمون‌ها  ...
عضویت و تماشا
تریلر