8496
در زمان قحطی بزرگ در ایرلند، یک رنجر ایرلندی که برای ارتش انگلیس در خارج از کشور در حال جنگ و مبارزه است تصمیم می گیرد جنگ را رها کرده و به سراغ ...
عضویت و تماشا
تریلر