80799
موگلی یک کودک انسان است که توسط یک گله گرگ در جنگل بزرگ شده است وی باید با یک ببر بزرگ و خشن به نام شرخان روبرو شود، اما این تنها  خطری در جنگل نیست ...
عضویت و تماشا
تریلر