6203
قاتل زنجیره ای جیگ ساو، یک دکتر را ربوده است تا به کمکش زنده بماند،در عین حال مشغول بررسی و نظاره شاگرد جدیدش است که یک مرد بیچاره به نام جف را در ...
عضویت و تماشا
تریلر