6180
با وجود مرگ قاتل سریالی جیگ ساو، ستوان ریگ برای نجات جان دو تن از همکارانش، قبول میکند که در یک بازی جدید شرکت کند...
عضویت و تماشا
تریلر