3215
فیلم در دهه 60 قرن 20، در طول جنگ سرد و رقابت فضایی بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا اتفاق افتاده است. روسیه قصد دارد مردی را به فضا بفرستد. خلبان  ...
عضویت و تماشا
تریلر