1950
داستان فیلم بر اساس رونوشت‌های باقیمانده از دادگاه ژاندارک ساخته شده است، اینکه ژاندارک چگونه دستگیر شد و به زندان رفت، بازجویی های انجام شده از وی و ...
عضویت و تماشا
تریلر