1311
در ژاپن قرن یازدهم، فرمانده تایرو به خاطر مخالفتش با فساد حکومت از کار برکنار و تبعید می‌شود. خانواده‌اش که در راه ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند، ...
عضویت و تماشا
تریلر