2132
بعد از تیراندازی در مراسم ختم یک پلیس، پلیس سابق گانون متوجه شد که تیراندازی به نحوی مربوط به گروه نظامی‌ای است که وی پس از جدا شدن از پلیس به آن ملحق...
عضویت و تماشا
تریلر