15274
یک واحد نظامی ویژه، با یک سوپر کامپیوتر قدرتمند که از کنترل خارج شده میجنگد، همچنین صدها دانشمندی که بر اثر یک حادثه آزمایشگاهی تغییر یافته و به ...
عضویت و تماشا
تریلر