6114
قرن هجدهم در انگلستان، ملکه آن که ملکه‌ای ضعیف و رنجور بوده است بر تخت می‌نشیند، اما دوست صمیمیش بانو سارا، اداره مملکت را بر عهده گرفته و به کارها ...
عضویت و تماشا
تریلر