127389
یک وایکینگ جوان ناامید که قصد شکار کردن یک ازدها را دارد، به طرز عجیبی تبدیل به دوست یک اژدهای جوان شده و یاد میگیرد که ممکن اس در جهان موجودات عجیب ...
عضویت و تماشا
تریلر