10769
مردی که پس از سقوط هواپیما در قطب شمال، به تنهایی گیر افتاده است، در دو راهی سخت انتخاب بین ماندن در کمپ خودساخته و موقتیش به امید نیروهای نجات یا ...
عضویت و تماشا
تریلر