7257
داگلاس یک فرد منزوی، تنها، درهم شکسته و آتشین مزاج است که برای رهبری یک گروه هوایی در سال 1944 انتخاب شده است. اون باید بتواند بر گذشته تاریک خود غلبه...
عضویت و تماشا
تریلر